Klachtenregelingen

Klachtenregelingen

Wij proberen zo goed en verantwoord mogelijke opvang te bieden, maar waar mensen werken worden ook fouten gemaakt. Dit willen wij zo goed mogelijk met u oplossen. 

Interne klachtenregeling

Wij adviseren uuw klacht zo snel mogelijk bespreekbaar te maken met de direct betrokken beroepskracht. Leidt dit niet tot een goede oplossing, dan kunt u een gesprek aanvragen met de bestuurder, Debby van der Sluis. 

Als het gesprek met Debby voor u niet het gewenste resultaat heeft, dan kunt u een formele klacht indienen.  U kunt uw klacht indienen bij de raad van toezicht via: raadvantoezicht@scoutingbsovlaardingen.nl  

Op het moment dat u uw klacht indient per mail, krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De raad van toezicht zal uw klacht zorgvuldig onderzoeken. De raad van toezicht houdt u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Uiterlijk 6 weken na het indienen van uw klacht, moet de klacht zijn afgehandeld. Is uw klacht terecht, dan ontvangt u een bericht binnen welk termijn wij maatregelen treffen wij om uw klacht in de toekomst te voorkomen Wij streven er altijd naar samen met u tot een  oplossing te komen.  

Externe klachtenregeling

Klachtenloket kinderopvang: Als ouder staat het u altijd vrij informatie en advies in te winnen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Medewerkers van het klachtenloket proberen voor beide partijen een aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet, of wenst u geen gebruik te maken van dit loket, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.  

De Geschillencommissie:De kosten van een behandeling van uw klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang bedragen € 25,00. Scouting BSO Vlaardingen is bij de Geschillencommissie Kinderopvang geregistreerd onder nummer 172057. U kunt digitaal een klacht indienen via de website: www.degeschillencommissie.nl of per post naar De Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Jaarverslag klachten

Aan het einde van ieder kalenderjaar publiceren wij een jaarverslag met informatie over alle klachten die er in dat jaar zijn geweest, de aard van de klachten en de maatregelen die daarop genomen. De klachten zijn zo beschreven dat ze niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, tenzij de klachten over de bestuurder zelf gaan.