Hoe

Hoe

Dagindeling

Voorschoolse opvang: van 07:00 uur tot 09:00 uur.

 • U kunt uw kind brengen van 07:00 uur tot 07:50 uur. 
 • Wij zorgen ervoor dat uw kind op tijd op school is. Op school brengen wij uw kind in de klas. 

Naschoolse opvang: van 14:00 uur tot 18:00 uur  / 18:30 uur

 • Wij halen uw kind van school. 
 • Op de BSO eten we eerst fruit en drinken we limonade of water
 • Daarna start activiteitenprogramma
 • Om 17:00 uur iedereen is terug in het gebouw. We drinken limonade of water en eten een koekje.
 • Tussen 17:00 en 18:00 / 18:30 uur kunt u uw kind(eren) ophalen. In de tussentijd spelen wij op het terrein. 

Naschoolse opvang op woensdagmiddag van 12:15 uur tot 18:00 / 18:30 uur

 • Wij halen uw kind uit school 
 • We lunchen aan tafel, kinderen nemen zelf lunch mee van thuis (lees hier meer over bij BSO op maat). Dit geldt voor kinderen die niet op school lunchen. 
 • Start activiteitenprogramma
 • Drinken en fruit eten
 • Vervolg activiteitenprogramma
 • 17:00 uur iedereen is terug in het gebouw. We drinken en eten een koekje
 • Tussen 17:00 en 18:00 / 18:30 uur kunt u uw kind(eren) ophalen. In de tussentijd spelen wij op het terrein.

Dagindeling in de vakantie van 07:00 tot 18:00 / 18:30 uur

 • U kunt uw kind brengen tussen 07:00 en 09:30 uur 
 • Start activiteitenprogramma
 • Voor de lunch nemen kinderen zelf eten mee van thuis ( lees hier meer over bij BSO op maat)
 • Vanaf 16:30 uur is iedereen weer terug op de BSO, drinken we en eten we een koekje.
 • Tussen 17:00 en 18:00 / 18:30 uur kunt u uw kind(eren) ophalen.  In de tussentijd spelen wij op het terrein.
 • Het activiteitenprogramma op vakantiedagen delen we u van te voren mee. Wilt u uw kind(eren) eerder ophalen, graag in overleg.

Het pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is opgesteld naar de vier pedagogische basisdoelen die de wet kinderopvang stelt. Deze vier pedagogische basisdoelen zijn:

 1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid;
 2. Het bevorderen van persoonlijke vaardigheden en talenten;
 3. Het bevorderen van sociale vaardigheden;
 4. De overdracht van normen en waarden. 

Onze pedagogische uitgangspunten zijn:

 • Praten en luisteren volgens communicatiedeskundige Thomas Gordon: De band tussen kinderen en volwassenen is gebaseerd op wederzijds respect. We willen elkaar begrijpen en begrepen voelen. Als een begeleider ziet dat een kind huilt, benoemt hij wat hij ziet en gaat actief luisteren:  “Ik zie tranen. Gaat het goed met je?”  en “Bedoel je dat…”. Praten vanuit de ik-vorm is belangrijk, omdat het kinderen leert dat hun gedrag bepaalde gevolgen heeft. “Ik schrik er van als jij….”                                                                          
 • Respect volgens pedagoog en kinderarts Janusz Korczak: Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Kinderen leren door zelf te doen en te ervaren. Kinderen mogen fouten maken. Het leerproces van kinderen moet niet belemmerd worden door een (over-) beschermende houding van volwassenen. Natuurlijk moet je ernstige verwondingen voorkomen door hen te begeleiden in hun leerproces, maar een blauwe plek of bult hoort bij het leven.
 • De vrijheid volgens Reggio Emilia.Vanuit deze visie leren kinderen in hun eigen tempo en naar hun eigen interesses. Kinderen leren het meest van leeftijdsgenoten, daarna van volwassenen en tot slot van hun omgeving. Kinderen zijn van nature creatief, expressief en nieuwsgierig. We spelen hier op in door bijvoorbeeld knutselmateriaal aan te bieden dat hun creativiteit en inbeeldingsvermogen prikkelt. Knutselmateriaal waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen. De groepsruimte heeft verschillende speelhoeken. Die zijn ingericht naar de interesses van de kinderen. De inrichting verandert als kinderen dat aangeven.
 • De uitgangspunten van Scouting Nederland: Scouting staat voor uitdaging. Kinderen worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting biedt haar (jeugd-)leden een veilige en leerzame speelomgeving, ongeacht achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging. 

Het volledige pedagogisch beleid ligt bij onze BSO ter inzage.

Privacy

Ons privacy- en dossierbeschermingsreglement is volgens de wet AVG. Het privacyreglement houdt in dat alle geregistreerde gegevens, aantekeningen en verslagen zorgvuldig worden behandeld en gearchiveerd. Alleen professionals die voor hun functie toegang nodig hebben tot het dossier, krijgen inzage. Onze medewerkers ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. 

Foto’s

Het is natuurlijk erg leuk om foto’s te laten zien van de avonturen die we beleefd hebben. Dit zullen we ook doen. We zullen foto’s alleen met uw toestemming publiceren. Op Facebook hebben wij een besloten groep. Onder de naam Stichting Scouting BSO Vlaardingen kunt u ons vinden op Facebook. Wij accepteren alleen vriendschapsverzoeken van ouders en medewerkers.

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden.

Ouders praten mee

Als startende organisatie hebben wij nog geen oudercommissie. Tot er een oudercommissie is opgericht, maken wij gebruik van eenalternatieve ouderraadpleging. Ouders moeten mee kunnen praten en denken over belangrijke onderwerpen. Dit doen wij door u op de hoogte te brengen van onderwerpen en uw mening te vragen via de nieuwsbrief, mail, het memo bord of tijdens het halen en brengen van uw kind.

Inspectie en rapporten GGD

De wet Kinderopvang regelt wie welke kosten in de kinderopvang voor zijn rekening moet nemen. Deze wet stelt ook duidelijke regels voor de kwaliteit van de kinderopvang. Sinds de invoering van deze wet zijn buitenschoolse opvangcentra zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit. Dat is vastgelegd in een veiligheids- en gezondheidsplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de opvang in kindercentra. De GGD voert daarom éénmaal per jaar een (onaangekondigde) inspectie uit op onze BSO. Het verslag van de inspectie kunt u op deze website zien, via de link hieronder. Scouting BSO Vlaardingen voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde buitenschoolse opvang.

Meldcode kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals wettelijk verplicht vermoedens van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling te melden.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld, seksueel misbruik of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. 
U kunt de meldcode bij ons inzien. Onze beroepskrachten zijn goed op de hoogte van de inhoud en de werkwijze van deze meldcode. 

Wie meer wil weten over de code kan de volgende sites bekijken:  http://www.meldcode.nl en http://www.handelingsprotocol.nl

Klachtenregelingen

Wij proberen zo goed en verantwoord mogelijke opvang te bieden, maar waar mensen werken worden ook fouten gemaakt. Dit willen wij zo goed mogelijk met u oplossen. 

Interne klachtenregeling

Wij adviseren u uw klacht zo snel mogelijk bespreekbaar te maken met de direct betrokken beroepskracht. Leidt dit niet tot een goede oplossing, dan kunt u een gesprek aanvragen met de bestuurder, Debby van der Sluis. 

Als het gesprek met Debby voor u niet het gewenste resultaat heeft, dan kunt u een formele klacht indienen.  U kunt uw klacht indienen bij de raad van toezicht via: raadvantoezicht@scoutingbsovlaardingen.nl  

Op het moment dat u uw klacht indient per mail, krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De raad van toezicht zal uw klacht zorgvuldig onderzoeken. De raad van toezicht houdt u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Uiterlijk 6 weken na het indienen van uw klacht, moet de klacht zijn afgehandeld. Is uw klacht terecht, dan ontvangt u een bericht binnen welk termijn wij maatregelen treffen wij om uw klacht in de toekomst te voorkomen Wij streven er altijd naar samen met u tot een  oplossing te komen.  

Externe klachtenregeling

Klachtenloket kinderopvang: Als ouder staat het u altijd vrij informatie en advies in te winnen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Medewerkers van het klachtenloket proberen voor beide partijen een aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet, of wenst u geen gebruik te maken van dit loket, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.  

De Geschillencommissie:De kosten van een behandeling van uw klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang bedragen € 25,00. Scouting BSO Vlaardingen is bij de Geschillencommissie Kinderopvang geregistreerd onder nummer 172057. U kunt digitaal een klacht indienen via de website: www.degeschillencommissie.nl of per post naar De Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Jaarverslag klachten

Aan het einde van ieder kalenderjaar publiceren wij een jaarverslag met informatie over alle klachten die er in dat jaar zijn geweest, de aard van de klachten en de maatregelen die daarop genomen. De klachten zijn zo beschreven dat ze niet herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, tenzij de klachten over de bestuurder zelf gaan.